- برای ثبت نام بر روی لینک ثبت نام عوامل توزیع کلیک کنید.
- تمامی گزینه ها را به دقت و صحیح پر کنید در غیر اینصورت پنل کاربری فعال نمی شود.
- بعد از تکمیل ثبت نام توسط کارشناسان تایید هویت بررسی میشود و بعد از تایید نام کاربری فعال می گردد
ثبت نام عوامل توزیع